Europa - 43ª serie - Festival e festività nazionali

Catalogo: 
Repubblica
Anno: 
1998
Serie Lunga: 
Serie Europa
n° emissione: 
7
n° francobolli: 
2

Europa - 43ª serie - Festival e festività nazionali - «Umbria Jazz» Europa - 43ª serie - Festival e festività nazionali - «Giffoni Filmfestival»